Informatie

De Sportraad Deurne is ontstaan vanuit het Deurnes sportakkoord opgesteld voortkomende uit het Nationaal Sportakkoord. 

De Sportraad Deurne heeft als taak erop toe te zien dat de sport- en beweegdoelstellingen zoals geformuleerd in het Deurnes sportakkoord worden behaald en het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Tevens doet de Sportraad Deurne gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de Gemeente en is de Sportraad het centrale aanspreekpunt voor sport- en beweegaanbieders als het gaat om het beleid met betrekking tot sport en bewegen.

De Sportraad van de Gemeente Deurne bestaat uit een gevarieerd aantal personen met verschillende achtergronden en een diversiteit aan kennis en ervaring. De leden van de Sportraad Deurne zijn vertegenwoordigers van verenigingen, sportorganisaties of sportbedrijven, het bedrijfsleven of werkzaam bij de gemeente Deurne.

De Sportraad Deurne is een initiatief van de sportformateur, welke in 2019 is aangesteld door de Gemeente Deurne om inhoud, vorm en opvolging te geven aan het lokale Sportakkoord en dit te borgen binnen de gemeente.

Hoofddoel Sportraad Deurne
Het, met plezier, kunnen bewegen en sporten voor iedere inwoner van de Gemeente Deurne mogelijk en toegankelijk maken.